Friday, November 14, 2008

Hiiumaal korraldab kaunimate kodude valimist Liikumine Kodukant Hiiumaa

Kaunis Eesti kodu- Kestku hiidlaste tahe enda ümber ilu näha, seda luua, jagada ja hoida ning sellest jõudu ja rõõmu saada!

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu“ on toimunud juba 10 aastat - olles väga populaarne, sest korras kodu on panus, mille saab oma riigi ülesehitamiseks anda igaüks.

Riigivanem K. Pätsi juures peeti 1936.a. nõupidamine, kus võeti vastu otsus hakata korrastama kodu ja selle ümbrust. Seda päeva, 21.aprill, hakati pidama kodukaunistamise liikumise ametlikuks alguseks. Kodukaunistamise liikumise rakendamiseks moodustati kõrgetasemeline peakomitee- Eesti Kodukaunistamise Kogu. Maakondades loodi kodukaunistamise maakomiteed. 1938.a. asus liikumise etteotsa president Konstantin Päts.

Kodukaunistamise riiklikult suunatud tegevus jäi tahaplaanile seoses ühiskonnale pühendunud ajaloo perioodiga, kus kodu jäeti teise järguliseks.

Lennart Meri taaselustas kodukaunistamise liikumise. Pidades oluliseks hoida korras kodud ja nende ümbrused- luua korda kogu Eestimaa. Näitamaks üle-eestilist kodukaunistamise liikumise vajalikkust Eestimaa arengule, nimetas L. Meri liikumist rahvuslikuks programmiks ja asus Vabariigi Presidendina selle patrooniks. Tema jälgedes on kodukaunistamise liikumist patroonina väärtustanud ka järgmised Eesti Vabariigi presidendid.
Alates 1998.a. on igast maakonnast ja neljast suuremast linnast (Tallinn, Tartu, Pärnu ning Narva) valitud 4 võitjat, kaunima Eesti kodu omanikku.

Konkursi „Kaunis kodu“ korraldamise eesmärgiks on kaunimate kodude loojate tunnustamine ja võitjate esitamine Eesti Vabariigi Presidendile autasustamiseks.

Oluline on kodanike poolne algatus, sest kandidaatide esitamine ei ole ainult ametnike ja omavalitsuste pädevuses.
Esitada võib eraisikutele, asutustele ja organisatsioonidele kuuluvaid kinnistuid, mis võistlevad järgmistes kategooriates:
eramajad, talud (talu on üldmõiste ja ei ole seotud tootmistegevusega) ja suvekodud
korter-ja ridaelamud
asutused ja organisatsioonide hooned ja nende ümbrus

Eraldi korraldatakse Eesti kaunima kooli konkurss, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ettepanekud esitatakse kohalikule omavalitsusele suuliselt või kirjalikult. Esitajateks saavad olla omanikud, valdajad ja omavalitsuse elanikud.
Iga omavalitsus hindab saabunud ettepanekute põhjal koduaedade ja avalike objektide kujundust ning heakorda ja valib välja oma kaunimad, esitamaks need maakondlikule komisjonile. Hindamisele kuuluvad objektid valdaja nõusolekul.“Kauni kodu“ laureaat saab taas kandideerida 3 aasta pärast. Nominendid saavad kandideerida järgmisel aastal.

Hiiumaal korraldab kaunimate kodude valimist Liikumine Kodukant Hiiumaa. Tänavu, nagu ka eelmisel aastal on konkursi kohalikus komisjonis Kristiina Hellström, Riina Lilleõis, Ludmilla Träder, Meeri Kaups, Aimi Pruul, Mai Sinilaid, Jaanus Rohusaar, Aili Küttim, Andres Miller, Kaja Sõrmus, Ülo Lindjärv ja Kati Kukk. Sellel aastal on komisjoni liikmeks Diana Leenurm, kes asub Lii Kohari asemele. Kahe päevaga teevad hindajad kandideerijate kodudele ringi peale. Tulemused antakse edasi liikumise Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Keskjuhatusele, kes edastab nimekirja presidendi kantseleile ja auhinna saajad kutsutakse presidendi vastuvõtule.
Palju on räägitud ja arutatud nendest kriteeriumitest, mille alusel valitakse kaunimad kodud?
Üldisemad tingimused on pandud kirja Kodukaunistamise Ühenduse kodulehel www.iluskodu.ee . Kohapealsed mugandused ja täpsemad juhised on väljatöötatud kohapealse komisjoni poolt. Hindamisel käsitletakse nelja suuremat teemaderingi:
terviklikku ruumimõju (maa-ala kasutust, harmoonilisust, lahendusideede originaalsust ja isikupära ning planeeringu otstarbekust);
heakorda (hoonete korrastatust, teede seisundit ja kasutatud materjalide sobivust ning jäätmemajanduse korraldust);
haljastus (haljastuse sobivust kohaliku loodusega, üldilmet ja hooldatust, mitmekesisust ja omapära, taimmaterjali valikut ning tarbeaia kujundust ja hooldatust);
väikevormide seisund ja sobivus tervikuga (lipumast või lipuvarras, piirded, aiad, müürid, vallid, astangud; väikehooned, lehtlad, varjualused, kiiged, õuemööbel, skulptuurid; tiigid jt. veesilmad; viidad, sildid, peremärgid, logod, reklaamid; välivalgustus ning mänguväljakud).


Kodukaunistamise Hiiumaa piirkonnajuht Diana Leenurm 56210620

No comments: